บริการตรวจสอบบัญชี

เป็นบริษัทรับตรวจสอบบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีไว้อย่างถูกต้องกับสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีการวางหลักประกันเพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในการให้บริการตรวจสอบบัญชี

   สำหรับงานตรวจสอบบัญชี ทางบริษัทได้รวมรวบผู้มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบบัญชี โดยผู้บริหารของบริษัท เคยมีประสบการณ์ทำงานจากบริษัท Big4 ทางด้านการตรวจสอบบัญชี ในปี 2555 ที่ผ่านมามีลูกค้าให้ความเชื่อถือในงานบริการตรวจสอบบัญชีของทางบริษัทเราโดย รับเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กว่า 120 บริษัท โดยประกอบไปด้วยบริษัทหลากหลายอุตสาหกรรม ที่มี่รายได้ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ไปจนถึง 3,000 ล้านบาท

ทำไมถึงเลือกใช้บริการรับตรวจสอบบัญชีกับทางเรา

 • เราใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบบัญชีสมัยใหม่ โดยมีการประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี, วางแผนการตรวจสอบบัญชี และใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยในการตรวจสอบ ทำให้งานตรวจสอบบัญชีมีประสิทธิภาพมากกว่าการตรวจสอบปกติ
 • เรามีการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี และมีการทำหนังสือเสนอแนะแก่ผู้บริหารในกรณีที่เจอข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน
 • เราทำความเข้าใจธุรกิจลูกค้าก่อนตรวจสอบทำให้ลดภาระของลูกค้าในการ support ผู้ตรวจสอบบัญชี

ธุรกิจที่เรามีความเชี่ยวชาญในการรับตรวจสอบบบัญชี

 • รับตรวจสอบบัญชี องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เช่น มูลนิธิ, สมาคม
 • รับตรวจสอบบัญชี นิติบุคคลอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร
 • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจประเภทซื้อมา-ขายไป
 • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจบริการ
 • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
 • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม
 • รับตรวจสอบบัญชี ธุรกิจพลังงาน

ขอบเขตงานรับตรวจสอบบัญชี

 • ตรวจสอบงบการเงินประจำปี โดยผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาต (CPA) ตามที่กฎหมายกำหนด
 • จัดทำรายงานเสนอข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่ตรวจพบ (ถ้ามี)
 • บริการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน พร้อมยื่นงบส่งกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

    อัตราค่าบริการรับตรวจสอบบัญชีสำหรับค่าบริการรับตรวจสอบบัญชี ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของลักษณะธุรกิจ และปริมาณเอกสารของบริษัทลูกค้า โดยเราจะคำนวณค่าบริการตรวจสอบบัญชีจากปริมาณพนักงานที่ใช้ในการตรวจสอบ และระยะเวลาในการทำงานเป็นสำคัญ โดยค่าบริการเริ่มต้นที่ 4,900 บาท (สำหรับงบการเงินเปล่าที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวในระหว่างปี)

“งบการเงินของคุณควรได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพ”