บริการจดทะเบียนบริษัท

ให้บริการจดทะเบียนบริษัทในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ทางบริษัทมีพนักงานรับ-ส่งเอกสาร ไปหาลูกค้าถึงที่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกคน

        โดยลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบาย และบริการที่ประทับใจจากทางบริษัท เหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะจดทะเบียนบริษัท แต่ไม่มีเวลาในการดำเนินการเอง หรือ ยังไม่เข้าใจขั้นตอนเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท, ไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารที่ต้องใช้ในการจดเบียนบริษัท หรือ เรื่องอื่นๆ อีก เนื่องจาก ขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัทนั้น ค่อนข้างจะยุ่งจากและซับซ้อน

ทำไมต้องใช้บริการจากเรา

        เราไม่เพียงแต่ให้บริการจดทะเบียนบริษัทเท่านั้น เรายังให้คำปรึกษาทุกอย่างที่เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทโดยไม่คิดเงินโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและภาษี ลูกค้าสามารถสอบถามเกี่ยวกับการเปิดบริษัท เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการจดทะเบีย

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนบริษัท

1. ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับราชการ (ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท) 
           ตั้งบริษัท    5,000.00
           ค่าบริคณห์สนธิ       500.00
           ค่าอากร       400.00
           ค่าคัดสำเนาเอกสาร       450.00
              รวม    6,350.00
  
2. ค่าบริการในการจัดตั้งบริษัท 
    ค่าบริการจดทะเบียน + ค่าทนายความ + ค่าผู้สอบบัญชี    4,900.00
  
รวมทั้งสิ้น  11,250.00

หมายเหตุ: ในกรณีที่ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1ล้านบาท จะเสียค่าธรรมเนียมตั้งบริษัท เพิ่ม 5,500 บาท ทุกทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท

สิ่งที่ลูกค้าจะได้จากการใช้บริการเรา

 • บริการจองชื่อ
 • บริการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มขอจดทะเบียนตั้งบริษัท
 • บริการขอเลขที่ผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • บริการเอกสารหลักฐานเกี่ยวเนื่อง เช่น ใบชำระค่าหุ้น, หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ เป็นต้น
 • บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการจัดทำบัญชี จัดการเกี่ยวกับภาษี

ระยะเวลาในการดำเนินการ

    ระยะเวลา 3-5 วันในการดำเนินการจดทะเบียน

อัตราค่าบริการเสริมเพิ่มเติม

 • จดทะเบียนบริษัท ราคา 4,900 บาท
 • จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ ราคา 5,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)
 • จดเปลี่ยนแปลงกรมพัฒนาธุรกิจฯ ราคา 3,000 บาท
 • จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า จดคณะบุคคล ราคา 3,000 บาท
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ราคา 3,000 บาท
 • จดภาษีมูลค่าเพิ่ม ราคา 4,000 บาท
 • จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร ราคา 3,000 บาท
 • จดเลิกกิจการ ราคา 18,000 บา